Network Menu

Syfte

SWEA Art är ett nätverk inom SWEA International och föreslås integreras som en intresse- eller temagrupp i respektive avdelning och ett stöd för alla skapande kvinnor inom SWEA. Vi vill vara en inspirationskälla att börja skapa och främja utbyte mellan konstnärer – för dig som är professionell, för dig som är amatör – och alla däremellan som kan motiveras att börja eller fortsätta att skapa.

SWEA Arts nätverk ligger i linje med SWEA Internationals intention att bland annat främja konst och kultur.

”Gränsöverskridande” är ett begrepp inom konsten som passar väl in på SWEA Art. Inom varje SWEA Art-grupp korsas gränser när medlemmar som har olika erfarenhet av skapande och regler möts och arbetar. Ett kreativt kaos kan uppstå – energin och stimulansen förstärks i den lilla gruppen! Glädjen i skapandet och när man åstadkommer ett verk går inte att ta miste på! Och den glädjen smittar av sig! Den egna utvecklingen och ny insikt i till exempel färglära och perspektiv liksom spänningen att ställa ut tillsammans – det är SWEA Art, både inom varje SWEA Art-grupp och inom vårt nätverk som bygger broar genom gemensamma aktiviteter.

Medlemmarna i SWEA Art träffas för skapande arbete och efarenhetsutbyte, organiserar workshops, undervisning och utställningar.

Som nätverk kan SWEA Art fungera utmärkt för utbyte mellan konstnärer inom SWEA-avdelningarna och mellan lika avdelningar: kommunikation och information har underlättats genom den nya hemsidan. Ateljébyten, tips om utställningsmöjligheter med mera kan enkelt förmedlas.

SWEA Art är också en plattform för att förmedla kunskap om SWEA International och dess syften/profil.

Ledning
Nätverket koordineras av en internationell kontaktperson, som har ett samordnande råd på 4 – 5 personer från olika avdelningar till sin hjälp.

Varje SWEA Art grupp kan utse en kontaktperson, som får hjälp och stöd av den internationella kontaktpersonen och övriga i det samordnande rådet.

SWEA Art är ett privat organiserat nätverk mellan enskilda Sweor och SWEA International bär inget ansvar i samband med dess aktiviteter. För mer information kontakta oss